Programa

LÍNIES PROGRAMÀTIQUES

La FEDAIA que volem treballarà per abordar tres grans eixos:

 1. Incidència.
 2. Enfortiment de la Federació i de les Entitats: governança interna, sostenibilitat econòmica i serveis a les entitats.
 3. Defensa dels drets de la infància i l’adolescència.

INCIDÈNCIA

 • Representarem institucionalment els interessos de les entitats partint de totes les demandes.
 • Habilitarem un instrument de comunicació potent per ser altaveu de les bones pràctiques de les entitats sòcies, i per generar incidència social i política que vetlli pels drets de la infància i les seves famílies.
 • Garantirem la transversalitat de gènere en les polítiques que es defineixin des de la FEDAIA i defensarem l’equitat de gènere en el sector.
 • Reforçarem l’estratègia conjunta amb ECAS i FEPA.
 • Generarem espais de confluència i estratègies amb la Confederació, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i els col·legis professionals.
 • Teixirem aliances amb el món universitari.
 • Reforçarem la incidència amb el món local a través de l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i organismes supramunicipals.
 • Estrenyerem llaços amb els diferents departaments la Generalitat.
 • Habilitarem eines per recollir propostes amb tots els grups d’interès de la FEDAIA.

ENFORTIMENT DE LA FEDERACIÓ I DE LES ENTITATS

 • Continuarem implementant el Pla Estratègic aprovat per l’Assemblea del 2017 Treballar per les entitats des de les entitats, seguint un diàleg transparent i fluid amb cada entitat. Definirem uns objectius anuals avaluats i els revisarem de forma periòdica.
 • Reforçarem la participació real, amb una plataforma virtual (Plataforma Decidim) per recollir totes les propostes i facilitar la presa de decisions de forma democràtica.
 • Fomentarem les relacions de col·laboració, el treball en xarxa i la solidaritat entre entitats.
 • Posarem en marxa un codi ètic redactat i consensuat amb totes les entitats, i recuperarem el Codi de transparència.
 • Implantarem un Pla d’Igualtat amb accions concretes.

 

Governança interna

 • Dotarem la FEDAIA d’una organització que afavoreixi el treball en equip des del colideratge i la distribució de responsabilitats des de les competències de cadascú a través de grups de treball i/o comissions de participació.
 • Donarem una resposta eficient, ètica i emocionalment desenvolupada als reptes comuns que tenim davant, en un context de competitivitat creixent que exigeix alt rendiment, confiança, compromís i creativitat.
 • Posarem al centre de la construcció conjunta la feina de les comissions, promovent la participació de totes les entitats membres, fent visible la tasca de cadascuna i articulant a les Juntes Directives un espai de seguiment per tal de donar suport a les seves iniciatives. Cada comissió treballarà de manera autònoma d’acord amb els objectius de treball de la Planificació Estratègica i d’acord al Pla de Treball anual pactat. S’establiran les maneres i la temporalitat per a que cada comissió faci raport d’allò treballat a la Junta Directiva.
 • Es donarà veu i espai a les Comissions en tots aquells temes que facin referència al seu àmbit de treball (visites institucionals, comunicacions a mitjans, negociacions amb administracions, etc.)
 • Promourem mecanismes de descentralització i territorialització de la FEDAIA com comissions territorials, formacions en diferents territoris o en streaming, possibilitat de participar en reunions a distància (via Hangouts o similar), etc.
 • Promourem la comunicació interna fluida i bidireccional entre la Junta Directiva i les entitats sòcies amb transparència i fàcil accessibilitat des del portal en xarxa de la FEDAIA. Implantarem una plataforma virtual (Plataforma Decidim) per recollir inquietuds en moments crítics i reforçarem les eines de comunicació amb la intranet i la distribució de comunicats per correu electrònic.
 • Implantarem canvis en la forma d’organitzar la Secretaria i la Junta Directiva i Permanent per avançar cap a un lideratge compartit per aconseguir:
  • La participació activa de totes les entitats membres de la Junta Directiva en comissions de temes segons necessitats. Cada comissió aportarà a la Junta Directiva els temes que consideri necessaris.
  • L’apoderament de l’equip tècnic, revisant funcions i responsabilitats, i valorant les necessitats formatives per donar resposta al que requereixin les entitats membres.
  • Les úniques decisions que podrà prendre la Junta Permanent en solitari seran les situacions crítiques que no puguin esperar a la següent reunió de Junta Directiva.
  • La creació d’un mecanisme àgil en xarxa perquè entitats, equip tècnic i membres de la Junta Directiva puguin aportar en qualsevol moment les propostes de millora i expressar permanentment les seves necessitats.

Sostenibilitat econòmica

 • Cercarem i recuperarem línies de subvenció que reforcin la missió de la FEDAIA i el seu rol d’incidència.
 • Desenvoluparem un pla econòmic amb l’aval de les entitats membres que garanteixi la viabilitat i estabilitat en la governança i l’estructura interna de la FEDAIA, en el desenvolupament del Pla Estratègic i en la gestió de les propostes de millora, accions programades o sobrevingudes.

Serveis a les entitats

 • Oferirem assessorament legal i suport en gestions i tràmits amb l’administració.
 • Compartirem coneixements entre les entitats per al benefici comú.
 • Treballarem per mancomunar despeses i abaratir costos en serveis com protecció de dades o assessoria de qualitat, partint d’economies d’escala.
 • Garantirem la perspectiva de gènere, facilitant eines o recursos d’assessorament i formatius que faciliti a les entitats incorporar-hi aquesta mirada.
 • Impulsarem un Pla de formació amb els temes d’interès de les entitats i divulgarem les accions formatives que es fan des de les entitats.

 

DEFENSA DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

 • Reforçarem les aliances estratègiques amb les plataformes del tercer sector social per defensar els interessos de la infància, l’adolescència i les famílies: Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació, PINCAT…
 • Incorporarem la perspectiva de gènere per fer visibles situacions de múltiple discriminació que poden agreujar la situació de vulnerabilitat. Crearem una comissió de treball per analitzar les necessitats de cadascuna de les entitats i posant en valor les bones pràctiques.
 • Ens implicarem en projectes amb la DGAIA, universitats i altres espais de treball tècnic per garantir la millora en l’atenció a la infància, l’adolescència i les seves famílies.
 • Participarem en l’Observatori del Drets dels Infants.

 

pdf
Descarrega’t AQUÍ el document íntegre amb la nostra proposta